قیمت بلیط دقیقه 90 هواپیما کیش به دبی در تاریخ 96/11/24 (بیست و چهارم بهمن ماه) در ساعت 19:15 تویط شرکت هواپیمایی امارات 218.300 تومان است. این قیمت بلیط دقیقه 90 برای تاریخ مذکور می باشد