آفر تور قشم از تهران ( دو طرف هوایی) حرکت شنبه 30 دی برگشت سه شنبه 3 بهمن *اعداد در هزار ضرب می شوند و مبلغ تور به ازای هر نفر از تهران می باشند. از سایر