✈️ آمار پروازی روزانه با سالوا سفر ?   ? از تهران به … کیش > 28 دی ⏰ 19:30? 149.000ت مشهد > 28 دی ⏰ 22:30?124.000ت شیراز > 29 دی ⏰ 07:40? 133.000ت اصفهان > 30