پرواز رفت و برگشت تفلیس آتا دوشنبه- جمعه-یکشنبه-چهارشنبه ساعت پرواز:18:30 به 21:20 27-31 DEC ….1150 29-01 JAN …..1190 ?? 31-03 JAN …..1190 ?? 01-05 JAN …….1090 ?? 03-07 JAN …….890 05-08 JAN …….850 07-10 JAN …….890 08-12